GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Học hỏi: Thế giới thay đổi quá nhanh, nếu không học hỏi, không sáng tạo và cải tiến liên tục thì đồng nghĩa là CHẾT.

Tận tâm: Phục vụ với tình yêu từ trái tim của bạn, đem đến niềm vui, hạnh phúc và lan tỏa các giá trị đến cho mọi người. Chỉ có Tận tâm đối xử với mọi người thì MỐI QUAN HỆ mới bền chăt và nở hoa.

Máu lửa: Làm việc phải máu lửa, không ngại khó khăn, luôn can đảm và chấp nhận thách thức để chinh phục.

Chính trực: Dám nghĩ dám làm, nói được làm được, dốc hết sức với CAM KẾT của mình. Luôn trung thực, thành thật và tử tế, sẵn sàng nhận trách nhiệm và không đổ lỗi.

Kỷ luật: TLT cần con người Kỷ luật. TLT đào tạo Tư tưởng Kỷ luật. TLT có hành Hành động Kỷ luật.

A title

Image Box text

A title

Image Box text